Društvo vodeničara Srbije

Kumovi su osnovali Društvo vodeničara Srbije. Pripremili su sva dokumenta i registrovali udruženje građana, čiji je cilj da se obnovi što više starih i oronulih vodenica na srpskim rekama.

drustvo vodenicara srbije grb
U skladu sa odredbama čl. 10, 11 i 12 Zakona o udruženjima (“Službeni list RS“, br. 51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 06.06.2010. godine,  u Markovoj Crkvi, opština Lajkovac, usvojen je sledeći

STATUT

Društva vodeničara Srbije (DVS)

I Opšte odredbe

Član 1.

Udruženje građana – Društvo vodeničara Srbije (DVS) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite arhitektonskog i kulturnog nasleđa, starih zanata,  životne sredine i održivog razvoja i unapređenja seoskog turizma.

Član 2.

Naziv udruženja je Društvo vodeničara Srbije, u daljem tekstu (DVS). Društvo vodeničara Srbije ima sedište u Markovoj Crkvi, poštanski broj: 14223 Slovac, opština Lajkovac.  Društvo vodeničara Srbije svoju delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

DVS se osniva kao udruženje građana.

Član 4.

DVS ima pečat okruglog oblika sa ćiriličnim natpisom – Društvo vodeničara Srbije (DVS) Markova Crkva.

II Ciljevi i zadaci

Član 5.

Ciljevi i zadaci DVS su: očuvanje etno stila gradnje, zaštita dobara spomeničke vrednosti, očuvanje tradicionalne proizvodnje zdrave hrane i u tom smislu očuvanje stare srpske tradicije i starih zanata, sa posebnom pažnjom na obnovi i rekonstrukciji starih vodenica na prostoru Srbije i negovanju i očuvanju vodeničarskog zanata, zalaganje za razvoj seoskog turizma i za korišćenje čiste i obnovljive energije.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo vodeničara Srbije posebno:
  • promoviše, arhitektonske i kulturne vrednosti, prirodne lepote, turističke događaje, proizvodnju zdrave hrane,
  • organizuje okrugle stolove, seminare, edukativne radionice, tribine, manifestacije, kao i druge kulturne i turističke događaje sa ciljem afirmisanja vrednosti iz prethodne alineje,
  • učestvuje u sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata kulturnog i etnološkog nasleđa, u cilju negovanja etno stila gradnje, posebno vodenica,
  • ostvaruje druge programe i projekte u cilju negovanja i popularizacije starih zanata, posebno vodeničarskog, valjarskog i drvodeljarskog,
  • praktično predstavljanje primene obnovljivih izvora energije sa ukazivanjem na njihov značaj, razvoj i primenu u svetu,
  • organizovanje stručnih radnika u okviru istraživačkih i razvojnih projekata o primeni obnovljivih izvora energije kao i korišćenju čiste i obnovljive energije,
  • povezivanje i uspostavljanje saradnje sa sličnim društvima u zemlji i inostranstvu,
  • izdavanje biltena i časopisa, popularnih brošura i knjiga kao i elektronskih izdanja stručnih radova.
DVS svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Rad DVS je javan. Upravni odbor stara se o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima DVS, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javost.

III Članstvo

Član 7.

Član DVS može da postane svako lice koje prihvata ciljeve i Statut i spremno je da radi na ispunjenju ciljeva i zadataka DVS.
Odluku o prijemu donosi Upravni odbor DVS. Član se postaje potpisom pristupnice.
Članstvo u DVS ne isključuje članstvo u drugim udruženjima građana, strukovnim i političkim organizacijama.
Član može da ima status redovnog ili počasnog.
Status počasnog člana stiče se po pozivu Upravnog odbora, uz saglasnost pozvane osobe.
I redovan i počasni član može da istupi iz DVS davanjem pismene izjave o istupanju.
Članstvo može da prestane i u slučaju duže neaktivnosti člana ili ako većina članova Upravnog odbora zaključi da je njegova delatnost u suprotnosti sa ciljevima DVS.
Za pokretanje postupka za isključenje neophodna je inicijativa najmanje pet članova DVS ili dva člana Upravnog odbora. U vezi sa odlukom o isključenju, član može da se žali Skupštini, u roku od 7 dana od dana donošenja rešenja. Skupština donosi konačnu odluku o žalbi.

Član 8.

Redovni član ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarenju ciljeva DVS;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini i preko organa DVS u kojima je aktivan;
3) bira i bude biran u organe DVS;
4) bude blagovremeno obavešten i potpuno obavešten o radu i    aktivnostima DVS.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva DVS;
2) u skladu sa svojim interesovanjem učestvuje u aktivnostima DVS;
3) obavlja druge poslove koje mz poveri Upravni odbor DVS.
Počasni član ima ista prava kao i redovni član, ali nema obavezu da aktivno učestvuje u radu DVS i plaća članarinu.

IV Organi DVS

Član 9.

Organi DVS su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 10.

Skupštinu DVS čine svi njegovi članovi (redovni i počasni).
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora ili na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članova.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog;
3) razmatra i usvaja izveštaj Upravnog odbora najmanje jednom godišnje;
4) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
5) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
6) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada društva.
Skupština može da odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, i to većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ DVS, koji se stara o sprovođenju ciljeva, utvrđenih ovim Statutom. Upravni odbor ima 3 člana koje bira i opoziva Skupština na inicijativu najmanje pet članova DVS. Upravni odbor iz redova svojih članova bira:predsednika i  potpredsednika DVS.
Predsednik i potpredsednik Upravnog odbora predstavljaju  i zastupaju DVS u pravnom prometu i imaju prava i dužnosti finansijskog nalogodavca, bez ograničenja.
Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i podleže reizboru.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom DVS između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva DVS;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti DVS;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima, i po potrebi im dodeljuje odgovarajuća zvanja;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmenu i dopunu Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje tri člana DVS i priprema predlog izmena i dopuna koje podnosi Skupštini.
Upravni odbor samostalno odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine  članova istog, a odluke se donose prostom većinom.
Upravni odbor u okviru DVS može da osniva radna tela odnosno odbore ili sekcije, privremenog ili trajnog karaktera.

Član 12.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje DVS i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor se redovno sastaje četiri puta godišnje, a vanrednu sednicu mogu zakazati predsednik DVS ili najmanje tri člana Upravnog odbora.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

V Udruživanje i povezivanje sa drugim udruženjima

Član 13.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, DVS uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sičnim udruženjima i organizujacijama u zemlji i inostranstvu.
DVS može pristupiti međunarodnim udruženjima i organizacijama koje se bave srodnom ili sličnom tematikom, o čemu odluku donosi Skupština.
Pristupanje međunarodnim organizacijama i udruženjima registruje se kod nadležnog državnog rgana u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

VI Obavljanje stručno-administrativnih poslova

Član 14.

Radi kvalitetnog obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih i pravih poslova, Upravni odbor može obavljanje tih poslova da poveri stručnoj službi drugih organizacija, zajednica ili udruženja.
Administrativno-tehničke i blagajničke poslove Upravni odbor može poveriti stalno ili povremeno angažovanim profesionalnim licima koja su mu za svoj rad odgovorna.

VII Sredstva DVS

Član 15.

DVS pribavlja sredstva putem članarine, donacija, projektnog konkurisanja kod državnih organa, fondacija ili privrednih subjekata, kao i iz drugim izvora a u skladu sa zakonom.

VIII Prestanak DVS

Član 16.

DVS prestaje sa radom odlukom Skupštine kada prestanu uslovi za ostvarenje ciljeva DVS, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, sva imovina Udruženja će biti preneta u korist Crvenog krsta Srbije.

Član 17.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine DVS, a primenjuje se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.